Seküler Ne Demek? Sekülerizm Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Genel Kültür

Seküler Ne Demek? Sekülerizm Nedir?

Seküler, din işlerini bırakıp dünya işlerine yönelen bireyi temsilen kullanılır. Sekülerleşme, dinden dünyevi meselelere geçen bir hayat tarzı anlamına gelmektedir. Dünyevicilik olarak da geçen bu yaşam stiline göre yaşayan bireylere verilen isimdir. Kilisenin veya dini ibadet yerlerinin yerine maddesel arzuların ön planda olduğu sosyal yaşam geçer. Din, sosyal ve hukuki olandan ayrılmış ve farklı bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştır.

Sekülerizm Nedir?

Sekülerizm, dinsel sosyal yaşamın ayrışması anlamına gelen dünyeviciliktir. Bu akım, yaşam tarzlarının öznelliğine vurgu yapar ve her birey kendi inanç pratiklerini özgürce yaşayabilir. Dini olan, sosyal ve hukuki olanın önünde özgürdür. Bu kapsamda, seküler bireyler inanç pratiklerini tercihlerine göre yaşayabilir ve sosyal yaşama da istedikleri gibi katılabilirler. Somut, yani maddesel olan ile dini olan soyutluğun karışmaması anlamına gelmektedir.

Sekülerizm ve Laiklik Arasındaki Fark Nedir?

sekulerizm laiklik farki
sekulerizm laiklik farki

Sekülerizm ve laiklik arasındaki fark, birincisi yaşam tarzını yani, sosyal olanı ifade ederken diğeri hukuki olanı ifade etmektedir. Bu kavramlar Türkçe’ye aynı anlamda çevrilmiş olsa da, aynı şeyi ifade etmemektedirler. İkinci kelimede, dini kurumlar devlete ve sosyal yaşama müdahale edemezler. İlk kavram ise, dini olanın kendi öznelliği ile sosyal bir yaşam sürebilmesini ifade eder. Dünyevileşme, dini olan ve maddesel olanın ayrışması ve özgürleşmesini ifade eder.

Sekülerizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Sekülerizmin ortaya çıkışı, Hristiyan öğretisinden başlayarak 1755’li yıllara kadar süren bir yolculuğu vardır. Hristiyanlıkta, tanrı zamanın dışında da var olabilmekte ve hayat ve irade dünyevi merkezden kopabilmekteydi. Bu temelden yola çıkan sekülerlik, ilk defa Samuel Johnson tarafından kelime anlamı ile kullanılmıştır. Dini ve aşkın olanın gündelik yaşamdan uzaklaşmasını konu edinen dünyevileşme, dini dünyevi işlerden ayrı düşünmektedir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Aksiyoloji Nedir? Aksiyoloji Felsefesi

Seküler Yönetim Ne Demek?

Seküler yönetim, resmi olarak belli bir dini olmayan ve yasalarının da belli bir dine göre işlenmediği devlet modelidir. Böylelikle, vatandaşların hiçbirinin belli bir dinin otoritesi altına girmeden kendi dini inançlarını bağımsız olarak yaşayabilmeleri olanak kazanır. Dini kurumlar kesinlikle siyasete karışamaz, yönetim tamamen iktidarın kendi sosyal ve hukuki yasalarına bağlıdır. Seküler bireyler, bu toplumlarda yaşayan insan profilini ifade etmektedir.

Seküler Değiliz Ne Demek Oluyor?

Seküler değiliz demek, daha çok dünyevi yaşam biçimine uygun olmayan ya da bunu tasvip etmeyen yönetimler veya bireylerin kullandığı cümledir. Çünkü sekülerlik, dünyevi olan ile ruhani olanın ayrıştığı bir yaşam stiline tekabül eder. Eğer dini ve sosyal yaşam bir arada sürüyorsa, bu tabii ki sekülerizme uygun bir toplumsal hayat olmayacaktır. Böylelikle, bu şekilde yaşamayan ve yönetilmeyen topluluklar da bu kapsamda sayılmayacaktır.

Seküler Devlet Nedir?

Seküler devlet, yönetim stilinde hiçbir dini doktrine bağlı olmayan iktidar modelidir. Sekülerleşme, din ile dünyevi işlerin birbirinden ayrılmasını temsil ettiği için, bu ekole bağlı devletler de dünyevi olana daha fazla ağırlık vermektedir. Dini kurumlar hiçbir şekilde yönetime karışamazlar veyahut müdahale etmeyi talep edemezler. Tamamen, yasanın dinden ayrı bir şekilde örgütlendiği yapıları esas alan bir biçimi vardır.

Seküler İslam Nedir?

Seküler islam, esasında böyle bir terim yoktur ancak güncel medyada yeni bir tanımlama olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, bireyler hem bir dine bağlı olup hem de yönetsel meselelere karışamazlar. Bu durum, tamamen birbirinden ayrılmış iki kanadı ifade eder. Böyle bir tanımlama ile kast edilen şey, hem İslam dininin gereklerine uyup hem de çağa ayak uyduran bireylerin profilidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Desantralizasyon Nedir? Türleri ve Örnekleri

Post-Seküler Nedir?

Post-seküler, sekülerizmin içinden çıkan bir sonraki evre anlamına gelen toplum modelini açıklar. Bu kavramı ünlü sosyolog Jürgen Habermas, seküler sonrası toplumu ifade etmek için kullanmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması durumu dünyevileşmeye tekabül ederken, bunun bir sonraki aşamasında neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığının sınırlarının nasıl çizileceği soru konusu olmuştur. Habermas, kullandığı bu kavram ile yönetimlerin dine yönelik nasıl bir eşit mesafede duracağını sorgulamıştır.

içeriğimizi oylayın