Pozitif Korelasyon Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Pozitif Korelasyon Nedir?

0

Bir değişken arttığında diğer değişken da artıyorsa aralarında bulunan ilişkiye pozitif korelasyon denmektedir. Bir kişi çok girişken ise arkadaşları da çoktur.

Pozitif Korelasyon Ne Demek?​

Korelasyon günlük yaşamda ihtiyaç duyulmasına rağmen anlamı hakkında fazla bir şey bilinmeyen bir kavramdır. Korelasyon, istatistiki veriler ve matematik ile ilgili bir anlama sahiptir. O halde korelasyon, olasılık kuramıyla beraber istatistikte değişkenler arası ilişkiyi gösteren bir terimdir.

Korelasyon katsayısını yorumlarken neden- sonuç ilişkisinden bahsedilmez, bu doğru değildir. Zira korelasyon iki değişken arasında bulunan ilişkinin boyutunu gösterirken neden-sonuç ilişkisine dair hiçbir şey göstermemektedir. A değişkeni B değişkenini etkileyebilir, başka bir olasılıkta iki değişken arasında neden-sonuç olmayabilir.

Kısacası korelasyon değeri neden-sonuç ilişkisinin yönünü vermemektedirler. Korelasyon çeşidi olan pozitif korelasyon ise neden-sonuç ilgisi ile değil de aynı yönde artan değerleriyle ön plandadır.

Pozitif korelasyonda iki ya da daha çok değişken arasında bulunan ilişki ele alınırken değişkenlerin aynı yönde artması ya da azalması gerekmektedir.

Korelasyon katsayısının 0’dan küçük ve -1’e yakın olduğu durumlarda ise mevcut korelasyonun negatif olduğu anlaşılmaktadır. Negatif korelasyona sahip değişkenlerin birisi artarken diğeri azalmaktadır.

Pozitif ve negatif korelasyon arasında pek çok fark bulunmaktadır. İki değişken arasında pozitif korelasyon (r-0) olduğunda, bir değişken diğer değişkenle birlikte orantılı bir şekilde hareket etmektedir. Değişkenlerden birisi arttığında diğeri de artmaktadır. Bir değişken azalırsa diğer değişkende azalmaktadır.

Oysa iki değişken arasında negatif korelasyon var ise değişkenler birbirlerine zıt hareket etmektedirler. Bir değişken azalırken diğer değişken artmaktadır. Yani tam tersi olmaktadır. Pozitif korelasyonda aynı yönde ve beraber artış varken negatif korelasyonda tamamıyla ters yönde bir hareket vardır.

Korelasyon oranı (katsayısı) -1 ile 1 arasında değişmektedir. Bu nedenle pozitif korelasyon 0 ile 1arasında bulunan korelasyon oranlarına verilen bir isimdir. Önemli olan noktada budur, X artarken Y’de artar diyebilmek için korelasyon sayısının tam olarak 0-1 olması gerekir.

Ancak bazı hallerde 0,68 korelasyon katsayısına sahip olan iki grafik bazen ters yönde hareket de edebilmektedir. Aralarında 0,68 oranında pozitif korelasyon olduğu halde. Pozitif bir korelasyona yaklaşan bir çizginin pozitif gradyanı bulunmaktadır.

Pozitif Korelasyon Örnekleri​

Korelasyon bir tekniğe göre ve farklı alanda matematiksel anlamda önem kaydeden bir terimdir. Bu terim günlük hayat içinde değişik konular üstünde işlem yapmak için fazlaca kullanılmaktadır.

Korelasyon değişkenler arasında bulunan ilişkinin yönünü ve şiddetini test etmek için kullanıldığından, korelasyon katsayısının 0’dan büyük ve 1’e yakın olması burada pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir.

Korelasyon iki ya da daha çok değişken arasında bulunan ilişkiyi değerlendirme yollarından en sık karşılaşılan bir yoldur. Bu anlamda bir değişken arttığında diğer değişkende artış gösteriyorsa aralarında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Mesela bir kişi ne kadar çalışkansa o kadar para kazanmaktadır.

Pozitif korelasyona sahip olan değişkenlerin değerleri birlikte azalıp ya da birlikte artacağı için doğrusal bir ilişki göstermektedirler. Örneğin, hava sıcaklığı arttığında klima satışlarının da artmasında görülmektedir ki aralarında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Zira değişkenler arasında olan ilişki tek yönlüdür ve aynı derecede artış vardır.

Pozitif korelasyon yaş arttıkça boyun uzaması arasında bulunmaktadır. Diğer bir deyişle yaş ve boy arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Mesela, enflasyon arttığında fiyat artmaktadır. Enflasyon ve fiyatlar arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır.

Başarı ve zeka arasında aynı yönde ve pozitif korelasyon ilişkisi vardır. Zira zeka ne kadar yüksekse başarıda o kadar yüksek olmaktadır. Değişkenler arasında aynı yönde ve beraber artış olması o ilişkide pozitif korelasyon olduğunun kanıtıdır.

Diğer bir örnekse, tarih ve Türkçe derslerinden alınan puanların arasında bulunan pozitif korelasyon katsayısının 0,80 olduğu varsayılsın. 0,75 aradaki ilişkinin yüksek olduğunu anlaşılmaktadır.

Aynı zamanda değişkenlerin işareti de dikkate alındığında bu iki dersin benzemekte olduğu görülmektedir. Türkçe dersinin puanı arttıkça tarih dersinin de puanının arttığı görülür. Bu ise pozitif korelasyona uymaktadır. Zira değişkenlerin ikisi de aynı yönde artış göstermiştir.

İki değişkene ait değerlerin kullanılarak hesaplanan pozitif korelasyona Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı denmektedir. Karl Pearson tarafından ortaya konduğu için Pearson Korelasyonu adını almıştır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın