Eğitimin Temel Amacı Nedir? Eğitimin Temel İşlevi
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Eğitimin Temel Amacı Nedir? Eğitimin Temel İşlevi

Eğitimin temel amacı, bireyleri kendini gerçekleştirmeye hazırlayarak kişilerarası ilişkileri, ekonomik verimliliği ve sivil sorumluluğu geliştirmektir. Eğitim, bireye yönelik bilgi, beceri, alışkanlık ve tutum edinme faaliyetidir. Diğer bir deyişle eğitim, planlı ve programlı bir şekilde kişinin kendi yaşamı boyunca kişisel davranışlarında istenen değişiklikleri yapma sürecini ifade eder. Eğitimin genel amacı bireylerle ilgili değişkenler ile sosyal ve kültürel fenomenler arasındaki etkileşimi kurmaktır.

Etkileşim sonunda kişinin hedefleri, bilgisi, davranışı, arzu seviyesi ve ahlaki standartları geliştirilir. Eğitim etkileşim yoluyla gerçekleştirildiğinden, öğrenciler ve gruplar, öğretmenler ve öğrenciler, öğrencilerin sosyal çevresi ve öğrencilerin fiziksel ortamı gerçekleştirilebilir. Aralarındaki etkileşim vurgulanmalıdır.

İçindekiler

Eğitimin Temel İşlevleri Nelerdir?

Eğitimin işlevleri, öğretim tarzının oluşumunda önemli bir köşe taşı olmayı içermektedir. Doğru eğitim işlevi anlayışa göre eğitim süreci sağlıklı bir şekilde yönetilmektedir. Bu durumda eğitimin işlevini eğitim sektörünün yol haritası olarak görmek yanlış değildir. Eğitim faaliyetlerinin yapabileceklerinden dolayı, toplumun dinamikleri süreç ile birlikte inşa edilebilir, ancak eğitimin işlevi öğretmen tarafından belirlenir. Aynı zamanda içselleştirilmesiyle anlaşılabilir. Bu durumda, eğitimin temel işlevleri gizli ve açık işlev olmak üzere iki kısma ayrılır. Eğitim, insana rehberlik eden en asil davranış biçimidir.

Eğitimin görevleri belirlenen hedeflere göre her bir unsur tarafından gerçekleştirilen iş, görevler ve belirli faaliyetlerdir. Eğitim çeşitli fonksiyonları içeren bir sistemdir. Her toplumun eğitim işlevi, toplumun hedeflerine göre belirlenir. Dolayısıyla bir eğitim sistemi kurarken öncelikle hedefler ve işlevler buna göre başlangıç noktası olur. Kişisel gelişim, sosyalleşme, kültürel miras ve ekonomik politika, seçme ve yönlendirme işlevlerine sahiptir. Sosyalleşmenin amacı, bireylerin topluma üye olmaları için sosyal kuralları ve normları formüle etmektir. Bu, isteyen ve istemeyen insanlara öğretmek içindir. Kültürel miras açısından, geçmişle yakın bağları olan ülkeler daha fazla sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişebilirler. Bu nedenle kültürel mirası yeni nesillere aktarma görevi okula devredilmiştir. Okul, toplumda yeniliği başlatıp geliştirerek, yaratıcı insanlar yetiştirir ve kültürel bilgi sağlamaktadır.

Eğitim kurumları toplum tarafından sahip olunan bireyler ile beraber sosyo-politik sistemi korumakta ve devam ettirmektedir. Böylelikle bireyleri siyasi düzenin vatandaşları yaparlar. Okulun bulunduğu ülkenin ulusal bayrağı, temel felsefi değerler ve ideolojileri, ilkeleri, tatilleri ve kutlamaları eğitim ile öğrenilmektedir.

Eğitimin Amacı Ne Olmalıdır?

Eğitimin amacı, bilim ve teknolojinin gelişimine bağlı kalarak kültürel değer, sosyal süreklilik ve bütünlük sağlayarak kültürün gelişmesini sağlayacak yeni sürücüler yetiştirmektir. Aynı zamanda eğitimin amacı olarak bireysel yetenekleri en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, bireylere yeni yetenekler kazandırmak ve yaşlarına uyarlamak için de çaba göstermektedir. Aynı zamanda, sosyal sürekliliği sağlamak ve kültürü geliştirebilen yenilikçi bireyler yetiştirmek için eğitimin ülkenin sosyal özelliklerine, gelişmişlik düzeyine, büyüyen neslin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerekmektedir.

Türk Milli Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

turk milli egitiminin temel amaci nedir

Okulun kültürel uyum görevi, sosyal değerlerin genç nesle aktarılması olarak anlaşılabilir. Bu durum, eğitim kurumlarının genel hedeflerine yansımaktadır. Bu değerler eğitimin çerçevesini, hedeflerini ve yönünü belirler. Eğitim sistemi bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmaktadır. Hedefler yalnızca öğrenmeyi yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencileri harekete geçirir ve motive eder. Amaç değerlerin öğretilmesidir.

Öğrencileri, değerli olduklarında ve hazır olduklarında onlara ulaşmak için gereken becerileri, gücü ve çabayı kullanmaya teşvik etmektedir. Hangi hedeflerin öncelik olduğunu belirlemek için hedefler ve değerler arasındaki yakın ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Hedef, toplumun önemli gördüğü ve başarmayı umduğu bir sonuçtur. Bu nedenle toplumun amacı ne olursa olsun bu durum çok önemlidir. Amaç, doğru değerler geliştirmek ve sürdürmektir. Modern uygarlık düzeyine ulaşmak için başka değerlere ihtiyaç vardır. Belirli genel hedefler, ülkenin kamu düzeni ile tutarlı olmalıdır. Milli Eğitim Hedeflerini uygulamak ve ilan etmek için kursların ve konuların hedefleri, ulusal eğitimin genel amaçlarına hizmet etmeli ve bunlarla bağlantılı olmalıdır. İdeal bir insanın sahip olması gereken nitelikler belirlenmektedir. Bu özelliklerin çoğu duygusal öğrenmeyi içerir.

Genel olarak, Türk Milli Eğitimi’nin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine en genel anlamda uyan vatandaşlar yetiştirmektir. Ek olarak, plan eğitimin kültürel ve geleneksel değerlerini vurgulamaktadır. Entelektüel gelişim önemli görülmektedir. Odak noktası, insanları özgür ve bilimsel düşünme yoluyla yaratıcı ve üretken yöntemlere dönüştürmektir. Her iki madde de insan haklarına saygıyı ifade eder. Üçüncü genel hedef, bir kişinin finansal olarak kendi kendine yeterli olmasını sağlamaktır. Amacı, ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirlemek, birlikte çalışma alışkanlığını geliştirmek ve onları mutlu eden bir kariyer yaratmaktır.

Eğitimin Açık Görevleri Nelerdir?

egitimin acik gorevleri

Eğitimin açık görevleri, eğitim yoluyla insanlara doğrudan verilmesi gereken hizmetleri içermektedir. Eğitimin her kademesinde açık fonksiyonlar uygulanmış ve kurslar milli eğitimin amaçlarına uygun olarak formüle edilmiştir. Eğitimin amacı, yüksek düzeyde kişisel ve evrensel bilgiye sahip sağlıklı bir toplum inşa etmektir. Bu ülkede ikamet edenler için nitelikli ve sürekli eğitim ile edindikleri bilgi ve beceriler, ekonomik büyümeye katkılarına bağlıdır. Verimliliği artırmada en önemli faktör toplumdaki eğitim seviyesidir. Eğitim, insan davranışını değiştirme ve değiştirme sürecidir.

Bu işlevi yerine getirmek için insanların bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklara hakim olması gerekir. Aynı zamanda, insanlara aktardıkları bilgi ve becerileri belirleyen sosyal sistemden de etkilenirler. Ekonomi sistemlerden biridir. İlişkileriniz ve etkileşimleriniz olsun. Öğretilecek kişi sayısı ve onlara öğretilecek nitelik belirlendiği sürece, eğitim yine de ekonomiden etkilenecektir. Böylelikle insanlar nitelikli üretici ve tüketiciler haline gelecek ve kariyerleri daha başarılı olacak, kaliteli mal ve hizmetler üreterek ekonomiyi etkileyecek ve toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Eğitimin açık görevleri şu şekildedir:

 • Toplumsallaştırma: Bireylerin toplumun üyesi olduklarını, buna bağlı olarak toplumun norm ve kurallarını öğretmek.
 • Kültürel mirası aktarma: Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak.
 • Siyasal: Siyasal rejimleri koruma ve devam ettirme amacıyla siyasi düzene bağlı birey yetiştirmek.
 • Seçme ve yöneltme işlevi: Öğrenciler, belirli yetenekleri doğrultusunda seçilip yönlendirilir. Böylelikle mesleğini seven insanlar meydana getirilir.
 • Bireyi geliştirme: Eğitim, bir kişinin becerilerini ve bilgilerini geliştirebilir ve onları ideal çalışanlar haline getirmeye yardımcı olabilir.
 • Ekonomik: Eğitimin en önemli özelliklerinden biri nitelikli personel hazırlamak ve sağlamaktır. Bu bölümlere hem devletin hem de özel sektörün yeterli sayıda personel bulundurması gerekmektedir.

Eğitimin Tutucu İşlevi Nedir?

Eğitimin tutucu işlevi

, insanlara dolaylı faydalar sağlamasını kapsamaktadır. Açık eğitim işlevleriyle kamusal hayata hazırlanan insanlar, genellikle eğitimin gizli işlevlerini gerçekleştirmede başarısız olur. Eğitimin bu işlevi, insanların sosyal, bireysel, politik, felsefi ve ekonomik yönlerden gelişmesini sağlarken, eğitimin resesif işlevi insanları sosyal etkileşime girmeye ve toplumun bir parçası olmaya teşvik eder. Bu, çocukları çekmek, çocukları büyütmek, işsizliği önlemek, ekonomik sömürüyü önlemek ve çocukların temizlenmesi olarak ifade edilebilir. Eğitimin tutucu işlevleri aşağıdaki şekildedir:

 • Eş seçme
 • Tanıdık sağlama
 • Statü kazandırma
 • Bireyi koruma
 • İşsizliği önleme

Eğitimin Temel İlkesi Nedir?

Eğitimin temel ilkesi, evrensellik ve eşitliğin din, dil, ırk ve cinsiyete bakılmaksızın herkese açık olacak şekilde düzenlemesidir. Tüm bu düzenlemeler, Türk bireylerinin beceri ve isteklerine göre yapılmaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.