Atatürk’ün Nutuk Eseri Nedir? 18 Soru 18 Cevap
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Atatürk’ün Nutuk Eseri Nedir? 18 Soru 18 Cevap

0

Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış, söylev türünde bir eserdir. Nutuk’un içeriğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşlarıyla olan anıları, gençlere öğütler, gelecek için tavsiyeler, savaş anıları ve bunun gibi birçok konu içeren aydınlatıcı bir eserdir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Tarihi’ni anlatan önemli kaynaklardan biridir. 

Nutuk Ne Zaman Yazıldı?

Nutuk, 1927 yılının yaz aylarında yazılmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk çok yoğun bir şekilde çalışması sonucunda rahatsızlanmıştır. Nutuk’un yazılmasına ara verilmiştir. Kalan kısmı ise 3 ay içinde tamamlanmıştır.  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’un büyük bir kısmını Çankaya Köşkü’nde yazmıştır. Son kısımlarını ise Dolmabahçe Sarayı’nda yazmıştır. Kitabın çoğu kısmı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Bazı kısımlar ise kendisi tarafından denetlenerek başkaları tarafından yazılmıştır. Başkaları tarafından yazılan bu kısımları da Atatürk sonradan kendisi düzenlemiştir.

Nutuk Nerede Okundu?

Nutuk ilk olarak Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunda, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ikinci genel kongresinde okunmuştur.  Okunması 6 gün 36 saat 31 dakika sürmüştür. Yaklaşık 520 sayfalık bir metin okunmuştur. 15 Ekim 1927’de okunmaya başlanmış 20 Ekim 1927’de okunması tamamlanmıştır. Nutuk okunurken içinde bulunun belgeler de okunuş sırasında yanında sunulmuştur. Daha erken okunması planlanan Nutuk, Atatürk’ün sağlık sorunları nedeniyle bir süre ertelenmiştir.

Nutuk Ne İle Başlar?

Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasını anlatmasıyla başlamaktadır.  “1335 senesi Mayıs’ın 19. Günü Samsun’a çıktım.” Nutuk’un ilk cümlesidir. Bunun ardından ülkenin genel durumu ile görüşlerini ve gözlemlerini belirtir. Başlangıç bölümü şu şekildedir:

“Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumi’ye sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyasetindeki kabine; ikiz, haysiyetsiz, korkak, yalnız Padişah’ın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta …İtilaf devletleri, mütareke hükümlerine riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana vilayeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap  İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da İtalyan askeri kıtaları; Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurları ve özel adamları faaliyette.

Nihayet, söze başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs 1919’da İtilaf devletlerinin rızasıyla Yunan ordusu İzmir’e çıkarılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafında, Hıristiyan unsurlar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının elde edilmesinin teminine, devletin bir an evvel çökmesine mesai sarf ediyorlar.”

Nutuk Ne İle Biter?

Nutuk, Atatürk’ün gençliğe hitabesi ile bitmektedir. Atatürk gençlere şu dizelerle seslenmiştir:

“Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Nutuk Neyi Anlatır?

nutuk neyi anlatir
nutuk neyi anlatir

19 Mayıs 1919’dan 1926’nın sonuna kadar olan süreçte, Mustafa Kemal Atatürk’ün olaylara ve kişilere bakışı, yeni rejimin durumu, devrim süreci, başlangıç ​​ve gelişme aşamaları, tehlikeleri, riskleri, sonuçları, başarılarını ve bu süreçte yaşadıklarını anlatmaktadır.  Kitapla ele alınan konular Mustafa Kemal’in kendi anlayışı ve siyasi fikirleriyle şekillenmiştir.  En iyi hizmete ve olanaklara ulaşmaktan çekinmediği vatanını ve milletini seven bir askerle güçlerini birleştirmede gösterdiği milli birlik, fedakarlık ve irade gücünün bir örneği niteliğindedir.

Dünyada imkansızı olasılıklara ve harikalara nasıl dönüştüreceğini anlatan bir eserdir.  Nutuk, millet adına yapılan tüm işlerin meşruiyet esasına göre yapıldığını, alınan kararların, benimsenen uygulamaların, derin bir düşüncenin ve hassas bir hesabın sonucu olduğunu gösteren bir eserdir. Sağlam bir mantık ve ihtiyatlı bir davranışın sonucudur. Yapılan her işte Türk milletinin haysiyetinin ve onurunun ön planda olduğunun, tüm düşünce ve görüşlerde akıl, mantık ve bilimin gereklerine uygun bir milli politikanın yer aldığını gösteren bir işarettir.

 Nutuk, Bir milletin maddî ve manevî bütün kuvvetlerini seferber eden Kuvayi Milliye ruhu, millî bir uyanışın ifadesi olarak, bir taraftan dış düşmanlara, diğer taraftan iç ihanet çetelerine karşı direnirken, diğer taraftan iç politikası başarısız olan ve düşmana boyun eğme politikasıyla birlikte ne hale geldiğinin bir örneği haline gelen İstanbul, İstanbul Hükümetiyle ve Saraya karşı verdiği mücadelenin öyküsüdür.

Türk milletine muharebede düşmana yenilmek yerine yenmenin ve zafere ulaşmanın ince yollarını öğreten bir iştir.  Nutuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar, milli irade ve milli egemenlik kavramlarının hayata geçirilmesinden, milletin şuurunun başlangıcından geçişine kadar geçen başarılı bir tarihi akışın hikayesidir. Ülkenin geleceğini belirleyecek olan bir milliyet birlik anlayışıdır.

Nutuk, derin bilgisi, geniş kültürü ve köklü tarih bilinci sayesinde, toplumsal ve kültürel alanlarda toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kadar güçlü bir reformcunun neden olduğu devrimlerle, büyük gelişme potansiyeline dayalıdır. Millette, Türkiye’yi 1839’daki Tanzimat hareketinden bu yana var olan bir devlet haline getirdiğinin, yenilik mücadelesinde açık hedeflerine ve modern bir uygarlık sistemine nasıl ulaşabildiğinin hikayesini anlatma niteliğine sahip bir eserdir.

Nutuk Ana Fikri Nedir?

Atatürk bu önemli tanıtım metnini hazırlamaktaki amacını şu şekilde ifade etmiştir:

“Amacım, inkılâplarımızın incelenmesinde tarihe kolaylık sağlamaktır. Bu olayların oluşumu ve gelişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olarak bulunmuş olmaktan daha çok, teşkilatımızın genel başkanı olarak bu görevi yapmaya kendimi mecbur sayarım.”

Çanakkale Savaşı Nutuk’ta Yer Alır Mı?

Çanakkale Savaşı, Nutuk’ta yer almaktadır. Fakat bir bütün şeklinde değildir. “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” cümlesinin akıllara kazınması sağlayan Çanakkale Savaşı, 1915 yıllında yaşanmıştır. Nutuk’un başlangıcı ise 1919 yılından itibarendir. Bundan dolayı Nutuk’ta çok az geçmektedir.

İlginizi Çekebilir: Nutukta Nelerden Bahsediliyor?

Nutuk Bize Ne Anlatıyor?  

Nutuk, ilk ağızdan yazılmış bizler için önemli bir tarih kitabıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk, Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatmasıyla başlar ve Gençliğe Hitabe ile biter.

Nutuk Kitabının Türü Nedir?

Nutuk kitabını türü söylevdir. Nutuk; halka, ülkenin gençlerine, gelecek nesillere bir hitabet özelliği taşımaktadır.

Nutuk Kaç Sayfa?

Nutuk’un müsveddeleri 506 sayfaydı. Latin alfabesine çevrilmiş versiyonu daha uzundur.  Yapılan belge ve fotoğraf eklemeleriyle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ortak çalışmalarıyla Nutuk-Söylev üç cilt ve 878 sayfa olarak yayınlanmıştır.

Nutuk Hangi Yıl Yayınlanmıştır?

Nutuk 1927 yılında ilk kez okunmuştur. Fakat bir kitap olarak ilk basımı 1928 yılında çıkmıştır. Bu basım Osmanlı alfabesi ile yapılmıştır. 1934 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Latin alfabesi ile basımı yapılmıştır. Okumasına kolaylık sağlaması açısından üç cilt olarak basılmıştır.

Nutuk Hangi Yılları Kapsar?

Nutuk, 1919 yılından başlayarak 1926 yılına kadar olan yılları anlatmaktadır.  Bazı kısımlarda ve olayların geçmişini anlatmak için daha eski tarihlerdeki olaylara da yer verilmiştir. Kitapta sadece geçmiş değil gelecekte yaşanabilecek olaylar dair de Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri bulunmaktadır.

Nutuk Kimin Eseri?

Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir esedir. Bu eserde yaşadığı zorlukları, silah arkadaşları ile olan anılarını, geleceğe dair görüşlerini, Cumhuriyetin kuruluş amacını ve bunun gibi birçok önemli konuyu anlatmaktadır.

Nutuk’un Gelirleri Hangi Hayır Kurumuna Bağışlanmıştır?

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk kitabının gelirlerini Türk Hava Kurumu’na bağışlamıştır. O zamanlar Yeni kurulmuş bir kurum olan Türk Hava Kurumu için bu gelirler kuruma önemli bir katkıda bulunmuştur.

Nutuk Hangi Alfabeyle Yazılmıştır?  

Nutuk, Osmanlı alfabesi ile yazılmıştır. İlk basımı da bu alfabe ile yapılmıştır.  1934 yılında Milli Eğitim bakanlığı tarafından hark devriminden sonra Latin alfabesine çevrilmiş ve basımı gerçekleşmiştir. İlk basılan nutuktaki çoğu sözcük Arapça ve Farsça idi.  Bu ilk basım Türkçe ’ye çevrilmesine rağmen ağır bir dile sahiptir. Günümüzde kullanılmayan birçok kelime içerir.  Nutuk’un Günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş versiyonları da mevcuttur.

Nutuk Hangi Yayınevinden Okunmalı?

nutuk hangi yayinevinden okunmali
nutuk hangi yayinevinden okunmali

Telif hakkı olmadığından dolayı birçok kitapevi tarafından Nutuk basılmaktadır. Fakat bazı yayınevleri eksik ya da yanlış baskılar yapmaktadır. Bundan dolayı güvenilir, kaliteli yayınevlerinden okunmalıdır. Nutuk’u Türk Dil Kurumu Yayınları’ndan tercih edebilirsiniz. Nutuk-Söylev adıyla basımı yapılmıştır. Günümüz Türkçesine uygun bir basım isterseniz İş Bankası Yayınları’ndan çıkan Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk kitabını tercih edebilirsiniz. İş Bankası Yayınları’nın çocuklar için de sadeleştirmiş olduğu Nutuk basımı bulunmaktadır.

Edebiyatta Nutuk Nedir?

Konuşma, hedef kitleye bir konuşma iletmek için retorik kullanması anlamında edebi değeri olan bir türdür. Başka bir deyişle, dil türünün temel amacı belirli bir topluluğa hitap etmektir. Bu hitap şekli konuşma unsurlarını da içermelidir.

  • Aktarılacak fikir veya konu hakkında net bilgi verilmelidir. Bilgilerin üstü kapalı şekilde değil kolay anlaşılacak şekilde verilmelidir.
  • Konuşmanın yazarı hitap ettiği toplumu etkilemeye çalışmalıdır. Başka bir deyişle, konuştuğunuz konuya toplumu ikna etmeniz gerekmektedir.
  • Dinleyenleri tetikleyen ve harekete geçiren yönlendirme biçimleri kullanmak gerekir.
  • Bu türdeki giriş cümlelerinin özellikle etkileyici olmalıdır. İlk duyulduğunda dikkat çekmelidir.  
  • Tartışılacak konu, konuşmanın türüne göre belirlenmelidir. Bu, tür ve konunun aynı değere sahip olması gerektiği anlamına gelir.
  • Konuşmanın konusu düşünce ve açıklamalarla desteklenmelidir.
  • Ortak düşünce kanıtlanabilir olmalıdır. Bunun için konuşmada anlatılan konuyu kanıtlayan belgelerin sunulması gerekir.
  • Giriş cümleleri açık olmalı, açık ve kesin bir dille sonuçlanmalıdır.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın